d8softd8soft >> 留言本
签写留言 切换到论坛模式 | 管理
置顶公告:
感谢您支持d8软件,欢迎您留下您对软件使用的疑问或建议!
金鑫垚

2013-03-17 15:37:51
(给版主的悄悄话...)
(给版主的悄悄话...)
版主(我是d8soft)回复: (2013-03-17 16:47:56) 版主QQ:1102234665 版主MSN:_
不全啊
金鑫垚: (2013-03-17 17:14:49)
(给版主的悄悄话...)

(给版主的悄悄话...)
小庞

2013-03-12 14:18:52
(给版主的悄悄话...)
(给版主的悄悄话...)
版主(我是d8soft)回复: (2013-03-17 16:49:17) 版主QQ:1102234665 版主MSN:_
您好,不明白您说的
klzhong

2013-03-10 14:45:09
(给版主的悄悄话...)
(给版主的悄悄话...)
版主(我是d8soft)回复: (2013-03-17 16:48:55) 版主QQ:1102234665 版主MSN:_
(需要预设的密码才能查看...)[点击这里验证...]
悄悄话已预设密码,[点击这里验证...]
小黑猪

2013-03-09 12:17:32
安卓版八字反推功能建议
希望反推八字的时候,能够选择性别,而不是提前把性别选择好。
版主(我是d8soft)回复: (2013-03-17 16:48:33) 版主QQ:1102234665 版主MSN:_
5.9版本已经处理了
雅客

作者QQ:385972250 IP:117.136.19.*
2013-03-04 00:15:34
找回注册
我去年就注册了,现在不好用了,提示我要注册为何?请尽快给我解决!我注册时手机号是18796697799-软件很好舍不得丢失!
版主(我是d8soft)回复: (2013-03-05 09:04:05) 版主QQ:1102234665 版主MSN:_
非常感谢您的使用和支持!
您谈到的问题可能是您机器的信息丢失导致,
注册信息找回有2种情况,
第1种是,能看到【注册】字样的情况,那么在机器联网的情况下,点击下,软件就会自动找回。
第2种是,不能看到【注册】但是能保存,不能看综合分析的情况,
这种情况比较麻烦,需要您这样操作,1.先用档案管理-功能-数据转出-退出软件。2.用系统的设置-程序管理-应用程序-选排盘软件-清理数据-退出。3.开通网络-运行八字排盘-这个时候就能看到【注册】-点注册-退出-重新启动。
这个时候就应该就找回了注册信息了,这步比较麻烦,我会在新版本中简化这部分操作。
有问题随时联系我!
签写留言 切换到论坛模式 | 管理
[留言分页]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110]
(共110页) 转到页 
[留言搜索]
搜索:

本站虚拟主机由 西部数码(www.west263.com) 提供
Asp guest book (SS)1.19 Powered by MJ PC Lab

我要啦免费统计